Specifikace funkční náplně systému AROP

Vzhledem ke své bohaté historii nachází systém AROP uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Implementace v praxi vyústily ve vytvoření dvou základních modelů systému pro strojírenskou a dávkovou výrobu.

I. Model pro strojírenskou výrobu

II. Model pro procesní výrobu

I. Model pro strojírenskou výrobu

Systém AROP zahrnuje následující uživatelské funkce v rámci interaktivního a grafického uživatelského rozhraní Windows:

 • 1. Technická příprava výroby

  • 1.1. Změnové řízení TPV
  • 1.2. Výpočty z technické dokumentace
 • 2. Plánování výroby

  • 2.1. Plánování finální výroby
  • 2.2. Operativní plánování výroby
  • 2.3. Krátkodobé plánování výroby
 • 3. Nákup materiálu (MTZ)

  • 3.1. Řízení objednávek materiálu
  • 3.2. Centrální příjem dodávek materiálu
  • 3.3. Příjem materiálu mimo řádné objednávky
 • 4. Řízení skladů materiálu (MTZ)

  • 4.1. Organizace skladů
  • 4.2. Příjem materiálu na sklad
  • 4.3. Výdej surovin
  • 4.4. Sledování pohybů
 • 5. Přímé řízení výroby

  • 5.1. Zásoby nedokončené výroby
  • 5.2. Kontrola zajištěnosti výroby materiálovými vstupy
  • 5.3. Evidence odvedené výroby
  • 5.4. Řízení neshod
 • 6. Řízení skladů polotovarů vlastní výroby

  • 6.1. Organizace meziskladů
  • 6.2. Příjem polotovarů na mezisklad
  • 6.3. Výdej polotovarů
  • 6.4. Sledování pohybů
 • 7. Řízení jakosti

  • 7.1. Podklady pro řízenou dokumentaci
  • 7.2. Definice předpisů pro jakost
  • 7.3. Řízení mezioperační kontroly
  • 7.4. Řízení vstupní a výstupní kontroly
  • 7.5. Zpětná analýza realizované výroby
 • 8. Tiskové sestavy

  • Export datových dotazů a tabulek do MS EXCEL – platí pro celý systém
  • Typový tisk dokladů a formulářů – export hlavních formulářů (objednávek) do MS WORD
  • Integrace systému MS Reporting Services do systému AROP – umožňuje rychlou tvorbu libovolné sestavy „na míru“ samotným uživatelem pomocí nejmodernějšího generátoru sestav umožňujícího vystavování sestav a aktualizaci výstupních informací na webovém portálu uživatele
 • 9. Správa systému

  • Definice uživatelských úloh a sestav do dynamického menu uživatele podle přístupových práv koncových operátorů
  • Definice podnikového kalendáře
  • Správa dokladových řad, předkontací a kalkulačních vzorců
  • Parametrizace systému AROP
  • Správa uživatelských přístupů a oprávnění k systému AROP a k organizačním jednotkám uživatele
  • Sledování a správa provozu systému z hlediska synchronizace přístupu k datům jednotlivých uživatelů, monitoring přidělování zdrojů dat v reálném čase
  • Nástroje pro import a export datové základny systému AROP
 • 10. Identifikační systémy

  • Soubor funkčních modulů pro automatizovaný sběr dat s využitím identifikačních systémů (čárových kódů). Nasazení těchto nástrojů je nutné modifikovat podle potřeb konkrétního zákazníka. Systém AROP podporuje následující technologie a procesy pro sběr dat:
  • 1) Sběr dat z výrobního procesu pomocí mobilních programovatelných čteček čárových kódů.
  • Výroba
  • zahájení technologické operace (výrobního úkolu)
  • ukončení technologické operace (výrobního úkolu)
  • přerušení (dokončení) technologické operace (výrobního úkolu) a to bez uvedení nebo s uvedením výrobních čísel, na nichž operace probíhala
  • hlášení spotřeb ve struktuře sledovatelnosti původu vstupního materiálu a polotovarů
  • evidence neshod nastalých při provádění operací na dílech identifikovaných výrobními čísly
  • evidence dobrých a neshodných dílů (mezioperačních součástí), které se vracejí z kooperovaných operací
  • začátek řešení neshody – opravy na dílech s výrobními čísly
  • ukončení řešení neshody – opravy na dílech s výrobními čísly a záznam výsledku opravy
  • upřesnění a korekce spotřeb materiálu podle dodatečně zjištěné skutečnosti
  • sledování výstupních obalů v rámci dávky (šarže)
  • tvorba plánů výroby v požadovaném členění (sledovatelnosti) s čárovými kódy pro automatizované hlášení o odvedené výrobě
  • tvorba průvodek práce s čárovými kódy pro automatizované hlášení o odvedené výrobě
  • tvorba rozpisu plánovaných výrobních spotřeb s čárovými kódy pro automatizované hlášení spotřeb
  • tisk identifikačních štítků
  • Sklady
  • výdej nakupovaného materiálu do výroby
  • výdej vyráběných dílů z meziskladu do výroby
  • hromadný výdej nakupovaných materiálů a vyráběných dílů na kooperované operace
  • 2) Sběr dat z výrobního procesu pomocí průmyslových dotykových terminálů s připojenou čtečkou čárových kódů
  • Zahájení operace – počátek činnosti konkrétního pracovníka
  • Ukončení (přerušení) práce – konec činnosti konkrétního pracovníka
  • Zahájení prostoje – počátek doby prostoje konkrétního pracovníka
  • Ukončení prostoje – konec doby prostoje konkrétního pracovníka
  • Částečný odvod výrobního úkolu – evidence dokončených mezioperačních součástí s tím, že se na úkolu bude dále pokračovat
  • Úplný odvod výrobního úkolu – evidence dokončených mezioperačních součástí

II. Model pro procesní výrobu

Systém AROP je procesní systém plánování a řízení výroby v reálném čase a zahrnuje následující uživatelské funkce v rámci interaktivního a grafického uživatelského rozhraní Windows:

 • 1. Technická příprava výroby

  • 1.1. Změnové řízení TPV
  • 1.2. Výpočty z technické dokumentace
 • 2. Plánování výroby

  • 2.1. Plánování finální výroby
  • 2.2. Operativní plánování výroby
 • 3. Nákup surovin

  • 3.1. Řízení objednávek
  • 3.2. Centrální příjem dodávek
  • 3.3. Příjem surovin mimo řádné objednávky
 • 4. Řízení skladů surovin

  • 4.1. Organizace skladů
  • 4.2. Příjem surovin na sklad
  • 4.3. Výdej surovin
  • 4.4. Sledování pohybů
 • 5. Přímé řízení výroby

  • 5.1. Zásoby nedokončené výroby
  • 5.2. Kontrola zajištěnosti výroby materiálovými vstupy
  • 5.3. Evidence odvedené výroby
  • 5.4. Řízení neshod
 • 6. Řízení skladů polotovarů vlastní výroby

  • 6.1. Organizace meziskladů
  • 6.2. Příjem polotovarů na mezisklad
  • 6.3. Výdej polotovarů
  • 6.4. Sledování pohybů
 • 7. Řízení jakosti

  • 7.1. Podklady pro řízenou dokumentaci
  • 7.2. Definice jakostních předpisů
  • 7.3. Řízení mezioperační kontroly
  • 7.4. Řízení vstupní a výstupní kontroly
 • 8. Tiskové sestavy

  • Export datových dotazů a tabulek do MS EXCEL – platí pro celý systém
  • Typový tisk dokladů a formulářů – export hlavních formulářů (objednávek) do MS WORD
  • Integrace systému MS Reporting Services do systému AROP – umožňuje rychlou tvorbu libovolné sestavy „na míru“ samotným uživatelem pomocí nejmodernějšího generátoru sestav umožňujícího vystavování sestav a aktualizaci výstupních informací na webovém portálu uživatele
 • 9. Správa systému

  • Definice uživatelských úloh a sestav do dynamického menu uživatele podle přístupových práv koncových operátorů
  • Definice podnikového kalendáře
  • Správa dokladových řad, předkontací a kalkulačních vzorců
  • Parametrizace systému AROP
  • Správa uživatelských přístupů a oprávnění k systému AROP a k organizačním objektům uživatele
  • Sledování a správa provozu systému z hlediska synchronizace přístupu k datům jednotlivých uživatelů, monitoring přidělování zdrojů dat v reálném čase
  • Nástroje pro import a export datové základny systému AROP
 • 10. Identifikační systémy

  • Soubor funkčních modulů pro automatizovaný sběr dat s využitím identifikačních systémů (čárových kódů). Nasazení těchto nástrojů je nutné modifikovat podle potřeb konkrétního zákazníka. Systém AROP podporuje následující technologie a procesy pro sběr dat:
  • 1) Sběr dat z výrobního procesu pomocí mobilních programovatelných čteček čárových kódů.
  • Výroba
  • zahájení technologické operace (výrobního úkolu)
  • ukončení technologické operace (výrobního úkolu)
  • přerušení (dokončení) technologické operace (výrobního úkolu) a to bez uvedení nebo s uvedením výrobních čísel, na nichž operace probíhala
  • hlášení spotřeb ve struktuře sledovatelnosti původu vstupního materiálu a polotovarů
  • evidence neshod nastalých při provádění operací na dílech identifikovaných výrobními čísly
  • evidence dobrých a neshodných dílů (mezioperačních součástí), které se vracejí z kooperovaných operací
  • začátek řešení neshody – opravy na dílech s výrobními čísly
  • ukončení řešení neshody – opravy na dílech s výrobními čísly a záznam výsledku opravy
  • upřesnění a korekce spotřeb materiálu podle dodatečně zjištěné skutečnosti
  • sledování výstupních obalů v rámci dávky (šarže)
  • tvorba plánů výroby v požadovaném členění (sledovatelnosti) s čárovými kódy pro automatizované hlášení o odvedené výrobě
  • tvorba průvodek práce s čárovými kódy pro automatizované hlášení o odvedené výrobě
  • tvorba rozpisu plánovaných výrobních spotřeb s čárovými kódy pro automatizované hlášení spotřeb
  • tisk identifikačních štítků
  • Sklady
  • výdej nakupovaného materiálu do výroby
  • výdej vyráběných dílů z meziskladu do výroby
  • hromadný výdej nakupovaných materiálů a vyráběných dílů na kooperované operace
  • 2) Sběr dat z výrobního procesu pomocí průmyslových dotykových terminálů s připojenou čtečkou čárových kódů
  • Zahájení operace – počátek činnosti konkrétního pracovníka
  • Ukončení (přerušení) práce – konec činnosti konkrétního pracovníka
  • Zahájení prostoje – počátek doby prostoje konkrétního pracovníka
  • Ukončení prostoje – konec doby prostoje konkrétního pracovníka
  • Částečný odvod výrobního úkolu – evidence dokončených mezioperačních součástí s tím, že se na úkolu bude dále pokračovat
  • Úplný odvod výrobního úkolu – evidence dokončených mezioperačních součástí