Stručný popis AROP START

 • 1) Maximálně zjednodušené funkce pro nejčastěji prováděné činnosti:
  • TPV – snadná definice nových vyráběných a nakupovaných položek, počet údajů nutných pro popis položek je minimalizován; vlastní karta položky, technologický postup a kusovník jsou umístěny na jednom společném panelu, snadné vytváření nové vyráběné položky kopírováním již ze zavedených vyráběných položek;
  • Plánování výroby – výrazně zjednodušené vytváření a změny výrobní náplně (vše v jednom panelu) – jednoduchá správa seznamu finálních výrobků s jejich množstvím a požadovaným termínem dokončení (náplň odbytové zakázky); stiskem jednoho tlačítka je provedeno kompletní zaplánování výroby, stiskem druhého tlačítka jsou vytvořeny výrobní podklady a stiskem třetího tlačítka je zobrazen panel pro návrh sestavení objednávek všech materiálů;
  • Hlášení odvodu hotové výroby lze provést jednoduše výběrem výrobního úkolu z panelu dílenského plánu a potvrzením odváděného množství, hlášení odvodu výroby potvrdit – vše potřebné včetně automatického záznamu spotřeb surovin ze skladu je provedeno na pozadí; lze provést hlášení odvodu celé výrobní dávky výrobku najednou;
  • MTZ – snadná správa struktury skladů, zrychlené objednávkové řízení;
 • 2) Množství funkcí celého systému jsou definovány tak, aby se co nejvíce zjednodušila orientaci v systému,
       zároveň jsou ale funkce vybrány tak, aby pokrývaly všechny potřeby malého výrobního podniku;
 • 3) Panel globálních parametrů pro konfiguraci systému AROP- počet parametrů byl minimalizován;
 • 4) Licenční politika – jedna licence systému AROP umožňuje připojení až 5 uživatelů v jednom čase;

Poznámka: Databáze MS SQL EXPRESS EDITION je omezena objemem dat velikostí 10GB.

AROP

Var.1 – dodávka zjednodušeného systému AROP START

Jde o koncentrovaný systém modifikovaný pro menší provozy, který vznikl na základě diskuzí a požadavků našich partnerů. Jeho cílem je nízká cena, jednoduché a přehledné ovládání a zvládnutí všech požadavků na plánování a řízení výroby malého podniku.

Vyráběné položky lze definovat na jednom společném panelu. Po vytvoření seznamu výrobků (množství, termín, náplň zakázky) lze stiskem jednoho tlačítka kompletně zaplánovat výrobu, druhé tlačítko vytvoří výrobní podklady, třetí tlačítko zobrazí panel objednávek materiálů.

Hlášení odvodu hotové výroby lze provést jednoduše výběrem výrobního úkolu z dílenského plánu a potvrzením odváděného množství hlášení potvrdit, vše potřebné včetně automatického záznamu spotřeb surovin ze skladu je provedeno na pozadí. Hlášení odvodu celé výrobní dávky lze provést najednou.

Ovládání systému je maximálně zjednodušeno a od uživatele nevyžaduje hlubší znalost koncepce ani procesů systému AROP START.

Velkou výhodou je možnost upgrade na komplexní systém AROP s plným komfortem plánování a řízení všech složitých procesů výroby.

Servis a podpora AROP START vychází ze standardních podmínek a na základě vzájemné dohody je formulován samostatnou smlouvou. Stejný postup platí také pro další úpravy systému.

1. PŘÍLOHA Č. 1.: SPECIFIKACE FUNKČNÍ NÁPLNĚ SYSTÉMU AROP START

Systém AROP Start zahrnuje následující uživatelské funkce v rámci interaktivního a grafického uživatelského rozhraní Windows:

 • 1. Technická příprava výroby

  • 1.1. Změnové řízení TPV

   • Údržba číselníku materiálů a výrobků – databáze výrobků a surovin
   • Definice jazyků a cizích názvů pro výrobky a suroviny
   • Kusovníky – definice a změny konstrukční skladby výrobků
   • Technologické postupy – definice a změny technologických normativů výroby
   • Pracoviště – popis kapacitní struktury výrobních profesí a prostředků
   • Kontrola přiřazení výrobních postupů k pracovištím
   • Katalog externí dokumentace – uložení externích dokumentů libovolného typu jako příloh číselníku výrobků a materiálu
   • Údržba číselníků měrných jednotek, jazyků, kooperantů
  • 1.2. Výpočty z technické dokumentace

   • Základní kalkulace – výpočet nákladů na výrobek
   • Stavebnicový kusovník – zobrazení rozpisky materiálů na zvoleném výrobním stupni
   • Souhrnný kusovník – výpočet souhrnné spotřeby všech polotovarů a surovin na zadané množství výrobku
   • Strukturní kusovník – grafické zobrazení skladby výrobku do stromové struktury kusovníkového rozpadu
   • Souhrnný, strukturní a stavebnicový přehled použití – zobrazení inverzní struktury výrobků (inverzní kusovník) z pohledu surovin nebo polotovarů a jejich použití v normách spotřeby výrobků
   • Technologický kusovník – výpis techn. operací a materiálových vstupů s nákladovým vyjádřením
 • 2. Plánování výroby

  • Tvorba a údržba výrobních příkazů – generování výrobních zakázek,modelování struktury výrobních příkazů s automatickým rozpisem komponent s adresnou dispozicí rozpadu (adresné zhromadňování výroby)
  • Návrh termínů pro nabídku – simultánní výpočet kapacitně dostupných termínů výrobních požadavků pro potřeby odbytové nabídky
  • Otevření, pozastavení a uzavření výrobní zakázky
  • Storno výrobní zakázky (stažení z výroby)
  • Možnost tvorby plánu výroby na mezisklad (tvorba počáteční zásoby pro budoucí plán výroby)
  • Definice výrobních parametrů pro výrobky
  • Zaplánování do omezených kapacit
  • Plánová kalkulace výrobních zakázek a sledování výsledných nákladů na zakázku
  • Plán potřeby mezd
  • Simulace dopadu změny pořizovacích cen na rentabilitu výroby
  • Okamžitá bilance zajištěnosti výroby materiálem a polotovary
  • Tvorba požadavků na nákup surovin – metody JIT (v čase potřeby), MRP, KANBAN, zakázková (rezervační) metoda (s možností kombinovat nákupní modely položkově)
  • Sledování průběhu zakázek v čase a stavu jejich plnění – úsečkové grafy
  • Sledování hmotného toku z hlediska skutečného stavu zásob a plnění plánu výroby v číselné a grafické podobě
  • Kontrola výrobních skluzů
  • Tvorba zásobníku práce a zakázkových kusovníků – uvolňování výrobních úkolů k výrobní realizaci
  • Automatický výpočet operativní kalkulace
  • Tvorba operativně technické dokumentace (průvodky práce, úkolové lístky, výdejky materiálu a polotovarů)
  • Rozpis materiálového toku – navážecí plán materiálů a polotovarů
  • Tvorba požadavků na externí kooperace
  • Evidence a sledování kooperačních dodávek
  • Tvorba dílenských plánů výroby – úsečkové grafy výrobních operací
  • Sledování skutečného plnění výrobních úkolů ve výrobě v číselné a grafické podobě
  • Sledování plnění plánu výdeje materiálu a polotovarů do výroby včíselné a grafické podobě
 • 3. Skladové hospodářství

  • 3.1. Řízení objednávek materiálu

   • Registr dodavatelů
   • Přiřazení dodavatelů a jejich dodacích podmínek pro nakupovaný materiál
   • Hromadné záměny dodavatelů
   • Tvorba automatických objednávek podle dodavatelů na základě požadavků z výroby
   • Uživatelský návrh formuláře objednávky materiálů s automatickým výběrem podle jazyka a země určení
   • Interaktivní odchylkové řízení objednávek – změna dodavatele, množství, termínu, korekce pojistných a disponibilních zásob
   • Ruční sestavování objednávek materiálů mimo nákupní modely systému (s využitím metody KANBAN)
   • Potvrzování objednávek materiálů dodavateli
   • Komplexní bilance stavu plnění objednávek a zajištěnosti výroby materiálem
  • 3.2. Příjem dodávek materiálů

   • Evidence dodávek materiálu podle jednotlivých objednávek materiálů
   • Sledování cen, vedlejších nákladů a země původu podle dodacích listů
   • Automatická tvorba plánovaných příjemek na sklad
   • Reklamační řízení neshodných dodávek
   • Tvorba odchylných objednávek
   • Ruční definice příjemky
   • Opravné řízení příjemek
  • 3.3. Řízení skladů materiálů

   • Definice skladů
   • Tvorba a korekce počátečních zásob materiálu
   • Změna uložení – převod materiálu mezi úložišti
   • Předkontace účetních skladových operací
   • Definice měn a kurzovních lístků
   • Mimořádný příjem surovin mimo objednávky (bez vstupní kontroly)
   • Příjem surovin z jiného skladu
   • Storno příjmu
   • Automatický přepočet cen surovin v cizích měnách podle kurzovních lístků
   • Ocenění přírůstku zásob pořizovací cenou včetně vedlejších nákladů, automatický přepočet průměrné kalkulační ceny materiálu podle reálné ceny pořízení
   • Sledování vývoje cen materiálu v čase
   • Náhradní výdej do výroby
   • Výdej na jiný sklad
   • Prodej surovin
   • Automatická tvorba výdejky
   • Storno výdeje
   • Oceňování podle nastavené metody průměrné nebo fixní ceny surovin
   • Obratová soupiska – zpracování reglety
   • Automatické zpracování skladové karty
   • Archiv a sledování všech druhů realizovaných pohybů podle prvotních dokladů
   • Rekonstrukce minulého stavu a hodnoty zásob k libovolnému datu
   • Zpracování inventury zásob
   • Přecenění zásob
 • 4. Výroba

  • Vrácení materiálu a polotovarů na sklad
  • Převod materiálu a polotovarů na jiné výrobní středisko
  • Řízení odchylek v záznamu spotřeb – vratky spotřeb, dodatečné spotřeby
  • Zpracování inventury nedokončené výroby podle výrobních středisek
  • Archiv a sledování všech druhů realizovaných pohybů podle prvotních dokladů
  • Bilance zajištěnosti výroby materiálem a polotovary
  • Sledování a organizace skladových zásob pro vlastní výrobu
  • Hlášení o dokončené výrobě s automatickou spotřebou materiálu ze skladu a spotřebou polotovarů, s automatickým cílovým umístěním vyrobených polotovarů a finálních výrobků
  • Výsledné kalkulace
  • Sledování odvedené výroby ve hmotném, hodnotovém, časovém a prostorovém vyjádření
  • Archivace o průběhu výroby a skutečných spotřeb pro zpětnou sledovatelnost výroby
  • Přehled o dokončené výrobě ve hmotném i nákladovém členění
  • Likvidace neshod v zásobě
  • Hlášení o neshodě v odvedené výrobě (zmetková hlášení)
  • Opravy neshod – dodatečné spotřeby
  • Analýza neshod podle výskytu, příčiny a nákladů na škody
  • Kompletní uzávěrka zásob
 • 5. Mezisklady

  • Definice skladových prostor
  • Tvorba a korekce počátečních zásob polotovarů
  • Předkontace účetních skladových operací
  • Mimořádný příjem polotovarů mimo hlavní výrobu
  • Příjem polotovarů z jiného skladu
  • Ocenění přírůstku zásob průměrnou kalkulací nebo fixní cenou
  • Náhradní výdej do výroby
  • Výdej na jiný sklad
  • Automatická tvorba výdejky
  • Oceňování podle nastavené metody průměrné kalkulace nebo fixní ceny polotovarů
  • Obratová soupiska – zpracování reglety
  • Automatické zpracování skladové karty
  • Archiv a sledování všech druhů realizovaných pohybů podle prvotních dokladů
  • Zpracování inventury zásob
  • Rekonstrukce minulého stavu a hodnoty zásob k libovolnému datu
  • Přecenění zásob
  • Korekce stavů a hodnoty zásob
 • 6. Tiskové sestavy

  • Export datových dotazů a tabulek do MS EXCEL – platí pro celý systém
  • Typový tisk dokladů a formulářů – export hlavních formulářů (objednávek) do MS WORD
  • Integrace systému MS Reporting Services do systému AROP Start – umožňuje rychlou tvorbu libovolné sestavy „na míru“ samotným uživatelem pomocí nejmodernějšího generátoru sestav umožňujícího vystavování sestav a aktualizaci výstupních informací na webovém portálu uživatele
 • 7. Správa systému

  • Definice uživatelských úloh a sestav do dynamického menu uživatele podle přístupových práv koncových operátorů
  • Definice podnikového kalendáře
  • Správa dokladových řad, předkontací a kalkulačních vzorců
  • Parametrizace systému AROP Start
  • Správa uživatelských přístupů a oprávnění k systému AROP Start a k organizačním jednotkám uživatele
  • Sledování a správa provozu systému z hlediska synchronizace přístupu k datům jednotlivých uživatelů, monitoring přidělování zdrojů dat v reálném čase
  • Nástroje pro import a export datové základny systému AROP Start